Home > Android > Part 1: Setup environment for Android development

Part 1: Setup environment for Android development

Hỗm rầy đang bận nghiên cứu và làm một app android nên chưa có thời gian viết bài. Kỳ tới mình sẽ tập trung viết các bài về kinh nghiệm làm một app android.

Bài đầu tiên là setup môi trường de lập trình android trên window:

-Step 1: Đầu tiên bạn download eclipse từ http://www.eclipse.org/downloads/

-Sau đó giải nén và chạy file eclipse.exe.


-Step 2: Instal ADT Plugin

Vào Help >> Install new softwareAdd URL của server update sau: https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/

-Check two items to download ADT Plugin:

-Step3: Download And Install Android SDK from http://developer.android.com/sdk/index.html (Click here to download SDK for window)

Giải nén SDK và chỉ định đường dẫn đến SDK trong Eclipse: Window >> Preferennce

Step4: Install Android Platform 2.1

Vào Window >> Android SDK & AVD Manager


Step 5:  Tạo Android emulator

Vào Window >> Android SDK & AVD Manager

Step 6: Tạo một project Hello World

-Chúng ta new một project File >> New >>Project

Config project như sau:

Sau khi tạo xong project, ấn build từ Run Menu, nếu build bị lỗi thì thực hiện các thao tác sau:
-Kiểm tra lại Run Configuration: Run >> Run Configuration
Sau đó Clean Project: Project >> Clean và build lại lần nữa.
Thui đi ngủ, lần sau rãnh mình sẽ viết thêm vài bài nữa ^^
Advertisements
Categories: Android Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: